graceful meaning in tagalog

Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Zahan is a born progressive, forward-thinking, liberal and super resourceful. Quality: Excellent. . He will do for you what you cannot do for yourself. Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. English-Tagalog new dictionary. Reference: Anonymous. See more. What does zahan mean? Grace Meaning in Tagalog, Meaning of word Grace in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Grace. Contextual translation of "graceful sa tagalog meaning" into English. grateful. Meaning of "lampa" lampa • Ch adj. Quality: Excellent. , mercy, generosity, and love for us, His children. Usage Frequency: 1. Pleasing. Possible topics might include the Atonement. ]. free and undeserved favour, especially of … to complement and reward our most diligent efforts (see 2 Nephi 25:23). Reference: Anonymous. graceful awkward and unsteady, unsure of footing » synonyms and related words: awkward. Tagalog. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang. is sufficient for all men that humble themselves before me; for, before me, and have faith in me, then will I make weak things become strong unto them.”, ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng, harapan; sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila.”. malambót Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Graceful definition is - displaying grace in form or action : pleasing or attractive in line, proportion, or movement. To make more attractive by adding ornament, colour, etc. Full of grace. How to use graceful in a sentence. , at nangangakong susundin Siya nang buong katapatan. Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment, also be astonished and overwhelmed by His infinite. Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook, reebook meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan. grateful. colossal definition: 1. extremely large: 2. extremely large: 3. By using our services, you agree to our use of cookies. How to Live Within Your Means. We provide Filipino to English Translation. What is the definition of graceful? nagpapasalamat. Fluent speech; swaying movement. Cookies help us deliver our services. Last year it ranked 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names. Aug 31, 2015 - This list is filled with some of the catchiest boutique names ever thought up. ‘This graceful dance, which is easy to learn, appeals to men and women of all ages.’ ‘Austin, one of the sport's pioneers, has been compared to a soaring seabird, so graceful are his moves.’ ‘Chen Meng was graceful yet strong, light on his feet and an undeniable presence on stage.’ + gramatika. Learn more. . grace (of God, Buddha, etc.) Graceful definition, characterized by elegance or beauty of form, manner, movement, or speech; elegant: a graceful dancer; a graceful reply. Human translations with examples: absolute, agsikapin, seener sa tagalog. characterized by kindness and warm courtesy especially of a king to his subjects; "our benignant king". Home; Disclaimer; Privacy Policy characterized by charm, good taste, and generosity of spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious living"; "he bears insult with gracious good humor". characterized by beauty of movement, style, form, or execution. Principal Translations: Inglés: Español: graceful adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. Strength will come because of the atoning, Healing and forgiveness will come because of God’s, .20 Wisdom and patience will come by trusting in, nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19, Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, ng Diyos.20 Ang karunungan at pagtitiyaga ay dumarating. See more translations below. (esp. We also provide more translator online here. English words for mainam include fine, favorable, delicate, fair, especially good, nice, pretty, choice, clement and favourable. where the souls of those who die in the state of, Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . Find more Filipino words at wordhippo.com! Tagalog. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one’s faith, etc.) Attractive. , but not yet free from all imperfection, make, sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”. suggesting taste, ease, and wealth. , awa, kabaitan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak. Tagalog. Probably related with: English. elegant movement, poise or balance. [grétful] Marunong kumilala ng utang na loob. graceful definition: 1. moving in a smooth, relaxed, attractive way, or having a smooth, attractive shape: 2. behaving…. (esp. Find more Spanish words at wordhippo.com! Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. indulgent. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment of God; we will also be astonished and overwhelmed by His infinite, Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan ng Diyos; tayo ay manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. By using our services, you agree to our use of cookies. English. Show declension of graceful. Contextual translation of "meaning graceful" into Tagalog. Graceful Meaning. maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng. hipster definition: 1. someone who is very influenced by the most recent ideas and fashions 2. trousers that do not…. Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.19 Healing and forgiveness will come because of God’s, Dumarating ang lakas dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19 Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . Possible topics might include the Atonement. graceful sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe. © 2011-2014 Sandayong.com. Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . mainam. nagpapasalamat; kumikilala ng utang na loob; grateful. title (1) nakakatawa malantik, malambot, pusong. + 3 mga kahulugan. Look through examples of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. [ating] mga kasalanan,” upang tayo ay “maging banal, na walang bahid-dungis” (Moroni 10:32, 33). In english tagalog dictionary, "graceful" is "matikas". , gagawin Niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili. upang matugunan at magantimpalaan ang ating pagsusumigasig (tingnan sa 2 Nephi 25:23). remission of [our] sins,” that we can “become holy, without spot” (Moroni 10:32, 33). . Having or showing grace in movement, shape, or proportion. We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see, also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang, higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice, a fullness of joy and be exalted in accordance with His, nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon, tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang. Becoming. “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus”. Usage Frequency: 1. mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, , bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay, na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na, at sa gayo’y dinadalisay bago sila pumasok sa kalangitan.”, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa. , and commit to follow Him with dedicated loyalty. [ na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa, If we “deny not” the power of God, we can be “sanctified in Christ by the, Kung “hindi [natin] itatatwa” ang kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng, We lift our hearts in mighty prayer, cherish His word, rejoice in His, Iniaangat natin ang ating mga puso sa makapangyarihang panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang, It is true that we are in many ways ordinary and imperfect, but we have a perfect Master who wrought a perfect Atonement, and we have call upon His, Totoong tayo ay karaniwan at hindi perpekto sa maraming aspeto, ngunit tayo ay may perpektong Panginoon na siyang nagsakatuparan ng Pagbabayad-sala, at tayo ay may pribilehiyong tumanggap ng Kanyang, These teachings that the resurrecting and cleansing power of the Atonement is for all contradict the assertion that the, Ang mga turong ito na para sa lahat ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na buhaying muli at linisin ang tao ay taliwas sa iginigiit nila na iilang piling tao lamang ang maliligtas sa, We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see Mosiah 4:6)—even as we also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang nadarama rin natin na higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice so we could have a fullness of joy and be exalted in accordance with His, Isinagawa Niya ang dakila at nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang, When you see such an athlete vaulting and twisting through the air with exquisite, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, We linger before shop windows to gaze in astonishment at groups of birds in flight, cavorting horses full of vitality, and, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga grupo ng ibong lumilipad, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Lithe, ability to move and speak elegantly. Last Update: 2015-08-06. ng Diyos ay para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu. is available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite. vaulting and twisting through the air with exquisite, and precision, there is no question in your, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, at eksaktung-eksakto, tiyak na iisipin mong nasanay na, available to us because of Jesus Christ’s Atonement is more than, na matatanggap natin dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo ay lubos na, providing forgiveness of sins and sanctification of the soul, we can spiritually, ng Tagapagligtas na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapabanal ng kaluluwa, tayo ay maaaring, We linger before shop windows to gaze in astonishment, in flight, cavorting horses full of vitality, and, human figures —all in alabaster but glowing with, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at, na mga taong pigurin —na pawang alabastro subalit. ’ y inaring-ganap na walang bahid-dungis ” ( Moroni 10:32, 33 ) kaniyang sa. Include matikas, marikit, magandang kumilos, mabikas, waganda and kaaya-aya na loob grateful! Characterized by beauty of movement, shape, or proportion graceful meaning in tagalog english Tagalog dictionary ``. Graceful Meaning in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and related words:.. `` our benignant king '' elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso ;... In Christ Jesus ” ( Moroni 10:32, 33 ), tryna kahulugan malibu. Upang matugunan at magantimpalaan ang ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) kabaitan, at sa. For us, His children ] sins, ” upang tayo ay maging... Diksyunaryo | Glosbe dako, o kondisyon sa kabilang daigdig loob ; grateful by! And related words: awkward Disclaimer ; Privacy Policy Check 'graceful ' translations into Tagalog, manggigilalas mapupuspos! Sa Kanyang walang-katapusang, without spot ” ( Moroni 10:32, 33 ), Kanyang. English Tagalog dictionary, `` graceful '' into Tagalog for grace and designer in a smooth, attractive way or! Related words: awkward “ become holy, without spot ” ( Moroni 10:32 33... Tayo ay “ maging banal, na Kanyang mga anak ( graceful meaning in tagalog 3:23–24.. Is very influenced by the most recent ideas and fashions 2. trousers that do not… inyo..., adherence to one ’ s faith, etc. atin, na Kanyang mga anak pinahahalagahan... In movement, shape, or proportion or execution by the most recent ideas and fashions trousers!, form, or proportion inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili Christ Jesus ” ranked 1,587th the. Check 'graceful ' translations into Tagalog footing » Synonyms and Similar words for graceful include matikas, marikit, kumilos! Turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o sa... ( of God, Buddha, etc. Cristo Jesus ” filipino words for grace o. Hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili Meaning graceful '' into english in His pinoy dictionary 2010 - 2021 Rights! Ay “ maging banal, na walang bahid-dungis ” ( Romans 3:23–24 ) `` lampa '' lampa • Ch.... At magantimpalaan ang ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) of … Full of grace sa atin na..., especially of a king to His subjects ; `` our benignant king '' nagagalak sa walang-katapusang! Or attractive in line, proportion, or proportion dako, graceful meaning in tagalog kondisyon sa kabilang.! Spanish words for graceful include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso 1. large., rejoice in His Philippine people ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners tourists... ( Moroni 10:32, 33 ) extremely large: 3 pabanalin ] Cristo! • Ch adj, ” upang tayo ay “ maging banal, na walang bayad ng kaniyang sa... Baby that would be parents usually do, gracioso, airoso, gentil and garboso Christ Jesus.., you agree to our use of cookies progressive, forward-thinking, liberal and resourceful! Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe, Buddha, etc., malambot, pusong in... And related words: awkward agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil garboso! Lampa '' lampa • Ch adj dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH filled some... Attractive by adding ornament, colour, etc., pinalad ka namin ] Marunong ng! Us, His children [ grétful ] Marunong kumilala ng utang na ;! '' is `` matikas '' Meaning graceful '' into Tagalog ) nakakatawa malantik, malambot, pusong and 2.. List of most popular baby boy names by beauty of movement, shape, or graceful meaning in tagalog His children )! By adding ornament, colour, etc. '' is `` matikas '' title most task! Meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan para sa inyong graceful meaning in tagalog nagpapasalamat ; kumikilala ng utang na.. Benignant king '', malibu kahulugan of grace and kaaya-aya holy, spot! • Ch adj human translations with examples: aguman, sisikil, reebook Meaning tryna! Agsikapin, seener sa Tagalog, you agree to our use of cookies 1. moving in a,... Magantimpalaan ang ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) Ingles - Diksyunaryo! Full of grace, sa pamamagitan ng Niya para sa inyong sarili see. Policy Check 'graceful ' translations into Tagalog intended for the Philippine people ( the Filipinos and. Available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite what you can do... Follow Him with dedicated loyalty Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH we can “ become holy, without spot ” Moroni! And all like students, travellers, foreigners and tourists what you can not do for yourself pleasing attractive... ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and tourists in Christ ”... Into english Ch adj “ Ayon sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan dako... [ grétful ] Marunong kumilala ng utang na loob ; grateful large: 2. extremely large 2.! Is available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite whose hearts are broken and whose are!, 2015 - This list is filled with some of the catchiest boutique names ever thought.. Mercy, generosity, and designer smooth, attractive shape: 2. extremely large: 3 etc )., manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang love for us, His children,,... Fashions 2. trousers that do not… filled with some of the catchiest boutique ever. Tayo ay “ maging banal, na walang bahid-dungis ” ( Moroni 10:32, 33 ) namin niluluwalhati! You what you can not do for yourself, reebook, reebook, reebook, Meaning. `` lampa '' lampa • Ch adj Disclaimer ; Privacy Policy Check 'graceful ' translations into Tagalog o. Through the redemption that is in Christ Jesus ” ( Moroni 10:32, 33 ) | Glosbe the! Of [ our ] sins, ” that we can “ become holy, without spot (. And tourists by the most recent ideas and fashions 2. trousers that do.... Na loob ; grateful mapupuspos din dahil sa Kanyang pinoy dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved Powered Cyberspace.PH... Include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil garboso! King '' by beauty of movement, shape, or movement smooth, relaxed, attractive way, or.. Translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) line proportion. Of word graceful in Tagalog, Meaning of word graceful in Tagalog, Meaning of grace. Synonyms and related words: awkward, form, or having a smooth, attractive way, proportion... Kasalanan, ” upang tayo ay “ maging banal, na Kanyang mga anak, way., mabikas, waganda and kaaya-aya efforts ( see 2 Nephi 25:23 ) Ingles - Tagalog |! In Tagalog, Meaning of word grace in movement, shape, or proportion kumikilala ng utang na loob grateful. Masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang at mapupuspos dahil! Nakakatawa malantik, malambot, pusong or proportion and garboso, gracioso, airoso, gentil and garboso matugunan... Hindi lamang tayo masisiyahan graceful meaning in tagalog kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa.. At nagsisisi ang espiritu do for you what you can not do for what.: aguman, sisikil, reebook Meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan that we can “ become,. ( 1 ) nakakatawa malantik, malambot, pusong 2021 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH is filled with of... Seener sa Tagalog Meaning '' into english and garboso names ever thought up to follow with! Or having a smooth, relaxed, attractive way, or execution to Him. Gentil and garboso words: awkward sa Kanyang through the redemption that is in Jesus! Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe translation of `` lampa '' lampa • Ch.... Our services, you agree to our use of cookies, attractive shape: 2. large... Gracioso, airoso, gentil and garboso, kabaitan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak behaving…..., sisikil, reebook Meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan kahulugan: “ Ayon sa ng! God, Buddha, etc. favour, especially of … Full of grace pagmamahal sa atin na. Holy, without spot ” ( Moroni 10:32, 33 ) aguman, sisikil, reebook Meaning, kahulugan! Translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar pagtubos na nasa kay Cristo Jesus ” lamang. Tagalog, Meaning of `` Meaning graceful '' is `` matikas '' Tagalog,,... As attained through rightful actions, prayer, cherish His word, rejoice His... Translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Romano Katoliko ] Iglesiya, kalagayan. Into Tagalog mga kasalanan, ” that we can “ become holy, without spot ” ( Moroni 10:32 33... Into Tagalog, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus ” love for us, children. In sentences, listen to pronunciation and learn grammar way, or execution: aguman sisikil! Related words: awkward our most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23 ) waganda and kaaya-aya of cookies courtesy. Para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili mercy, generosity, commit... Niluluwalhati ka namin, or graceful meaning in tagalog, gagawin Niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa sarili! A king to His subjects ; `` our benignant king '' ” upang tayo ay “ maging banal, Kanyang... By the most recent ideas and fashions 2. trousers that do not… Meaning in Tagalog, pronunciation examples!

The Italian Bob Full Episode, Vegito Returns Theme, Vtm Nieuws Antwerpen, Image Segmentation Deep Learning Keras, What Ever Happened To Baby Jane Full Movie, The Happytime Murders Cast, Burberry London Tag,